$50,000 Quanzhou

Quannzhou,China,P.R.   23Mar2015-28Mar2015
surface:Hard

Main32 Lost Xu,Yifan(CHN) 0-6 5-7