TOKYO Premier7

Tokyou,Japan 13Sep2014-15Sep2014
Surface:Hard

Q1 Won Rosolska,Alicia(POL) 6-3 6-0
Q2 Lost Gajdosova,Jarmila(AUS) 6-3 3-6 2-6