$75,000 Beijing

Beijing,China,P.R. 06Jul2013-08Jul2013
Surface:Hard

Q1 Won Zhang,Nan-Nan(CHN) 6-2 6-2
Q2 Lost Tang,Hao Chen(CHN) 4-6 3-6