$25,000 Karshi

Karshi,Uzbekistan   03Jun2013-08Jun2013
surface:Hard

Main32 Won Chilmula,Nidhi(IND) 6-3 6-2
Main16 Lost Bogdan,Ana(ROU) 3-6 4-6