$50,000 Quanzhou

Quanzhou,China,P.R.  07Jan2013-12Jan2013
surface:Hard

Main32 Lost Han,Xinyun(CHN) 7-5 4-6 0-6